सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

आजको दिन सबैभन्दा छोटो, रात लामो

;"of]{bosf] b[Zo bdf}nL, @$ dªl;/ M tgx'Fsf] cfFa'v}/]gL ufpFkflnsf–^ l:yt l5Ds]Zj/Laf6 b]lvPsf] ;"of]{bosf] b[Zo . ;d'Gb|L ;txaf6 b'O{ xhf/ Ps ;o #$ ld6/ prfO{df /x]sf] l5Ds]Zj/L tgx'Fs} cUnf] kxf8 xf] . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg], bdf}nL÷/f;;

आज यो वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन हो । अंग्रेजी पात्रो अनुसार डिसेम्बर २२ तारिखलाई वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन मानिन्छ । आजको दिन सबैभन्दा छोटो हुन्छ भने रात सबैभन्दा लामो ।

वैज्ञानिकहरुका अनुसार जाडो मौसममा पृथ्वीको उत्तरी गोलाद्र्ध सूर्यबाट सबैभन्दा टाढा पर्छ । पृथ्वीले अण्डाकार कक्षमा सूर्यको फन्को लगाउने क्रममा पृथ्वीको कुन गोलार्द्ध सूर्यको दिशामा झुकेको छ वा विपरीत दिशामा झुकेको छ भन्ने पक्षले चिसो मौसम र गर्मी मौसमको निर्धारण गर्दछ ।

त्यसैगरी, पृथ्वीको कुनै भूभागमा सूर्यको प्रकाश थोरै समयसम्म रहने र कुनै भूभागमा धेरै समयसम्म रहने हुँदा दिन छोटो र लामो हुन्छ । पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धमा रहेका मुलुकहरुमा आज वर्षकै छोटो दिन हुन्छ । तर दक्षिणी गोलार्द्धमा रहेका मुलुकहरुमा आज वर्षको सबैभन्दा लामो दिन हो ।

प्रकाशित मिति : ६ पुष २०८०, शुक्रबार ०९:२६

लोकप्रिय